> Начало > Обяви и съобщения > Община Смолян продължава дейностите по реализиране на проект №BG05M9OP001-2.002-0179-C001

Община Смолян продължава дейностите по реализиране на проект №BG05M9OP001-2.002-0179-C001

29.08.2017

Община Смолян продължава дейностите по реализиране на проект №BG05M9OP001-2.002-0179-C001 „Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от Община Смолян“ по процедура: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от Община Смолян“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0179-C001, изпълняван от Община Смолян с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, стартира на 01.01.2016 г., като социални услуги в домашна среда се предоставят от 01.06.2016 г.
Проектът е с краен срок на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 01.12.2017 г.
От началото на предоставяне на социални услуги в домашна среда „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ до настоящия момент са се възползвали 190 потребители.
Осигурен е достъп до интегрирани услуги: Медицинско обслужване, Психологическа подкрепа и Рехабилитация, според специфичните потребности на хората с увреждания от специалисти, наети за изпълнение на дейностите.
Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания от Община Смолян и техните семейства чрез осигуряване на основни социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.
Целевата група по проекта включва:
• Хора с увреждания и техните семейства.
• Лицата от целевата група, които ползват услуги по процедура „Нови алтернативи“, на които след приключване на проекта през месец март 2016 г. е изготвена нова оценка на потребностите.
Резултатът от предоставяне на социални услуги в домашна среда е осигуряване на 18-месечна качествена грижа в домашна среда, равен достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на потребители в неравностойно положение, и подобряване на качеството на живот хората с увреждания и техните семейства.

Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 лева.