> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000535-004

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000535-004

21.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000535-004 отностно одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.11 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - централна част за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХІ – 138 обществено обслужване с образуване на два нови УПИ : УПИ ХХХІ – 934.282 складова база, газоразпределителна станция за природен газ – за втечнен газ с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка и УПИ ХLVІ – 138 резервен терен. Промяната обхваща и УПИ ХХХІІ– бензиностанция. Преотреждане на УПИ XXVIII – 138 жилищно строителство в УПИ XXVIII – 934.282 складова база, газоразпределителна станция за природен газ – компресиран газ с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв. 11 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - централна част.