> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2584

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2584

18.08.2017

 ДО
„ДИМИТ ПЕТ“ЕООД –Светослав Симов
СТАНКА ЩЕРЕВА ГЛУХОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЛУХОВА
ЕЛЕНА АНАСТАСОВА ГУГИНСКА
НИКОЛА АНАСТАСОВ ГЛУХОВ
НИКОЛАЙ ЗГУРОВ ЧУРТОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КИРЕЧИЕВ
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА КИРЕТЧИЕВА
СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИИЛИЕВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЕТЧИЕВ
ВЕСКА ЯНЕВА КЕРЕДЧИЕВА
МИЛКО АНАСТАСОВ КЕРЕДЧИЕВ
ЯНКО АНАСТАСОВ КЕРЕДЧИЕВ
АНАСТАС МАНОЛОВ КИСЬОВ
ЕКАТЕРИНА АНАСТАСОВА ЩЕРЕВА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЕНЕВ
ВАСИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ВЕЛИЧКА ЗАХАРИЕВА ВЪЛКОВА
МАРИЯ ЗАХАРИЕВА ВЪЛКОВА
ОПУ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ“ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-065/17.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП –ПРЗ за урегулиране на ПИ с идентификатор 69345.8.66 с образуване на нов УПИ I-66 бетонов възел с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.134/нов/ в м.“Голямата река“, землище с.Стойките.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2584