> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

16.08.2017

 ОБЯВА

На основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.21, чл.27,чл.69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.56 от Закона за устройство на територията и Решение №558/27.07.2017 г. на Общински съвет – Смолян

Търгът ще се проведе на 05.09.2017 година в зала № 211 на Община Смолян от 09.00 часа

В същия ден и час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите.
Липсата дори и на един документ е основание кандидата да не бъде допуснат за участие в търга.
Пълна информация и условията за търга може да се получи в стая №230 на Община Смолян, тел. 0301/67-657

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ