> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.08.2017

  ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-039/14.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян за отказ за изработване на ПУП – План за изменение на плана за регулация, УПИ VIII-15, кв.81 и улична регулация по плана гр.Смолян, кв.Г.Смолян, тъй като не е налице съгласие от всички собственици на поземлените имоти, предмет на самия план.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-039


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-040/07.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –План-схема за обект: „Външно електрозахранване кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на обект: „Жилищна сграда“, кв.12 по плана на гр.Смолян, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.918.41, 67653.918.150, 67653.918.149, 67653.918.148, 67653.918.142 и 67653.918.282 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-040


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-041/07.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на –ПУП - План за регулация на УПИ-XV-магазин, като се изменя дворищната регулация на УПИ XV-магазин, по имотни граници на ПИ с идентификатор 67653.920.139 в кв.36 по плана на гр.Смолян, кв.Райково, тъй като е налице съгласие от всички собственици на поземлените имоти, предмет на самия план.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-041


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-042/07.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ II-ОАПС, ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 67653.915.260 с преотреждане на същия в УПИ II-Обществено обслужващи сгради , кв.112 по плана на гр.Смолян,в устройствена зона „Об“.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-042