> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.08.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява, на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 548 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.07.2017 год., протокол №27 се разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 в местност „Гераница”, землище с. Горна Арда за база за отдих, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.50%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №548


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 549 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.07.2017 год., протокол №27, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в местност „Общината”, землище с. Момчиловци за производствени и складови дейности (предприятие за добив и преработка на мляко), със следните устройствените параметри – устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина до 10 метра, кинт до 2.5, озеленяване – мин.20%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №549


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 563 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.07.2017 год., протокол №27 се отказва да се издаде разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето“, землище с. Гела поради явна фактическа грешка в кадастралния план, установена чрез геодезическо заснемане.
Да се представи нов Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела, съобразен със съществуващия път.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

 
Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №563