ПРОТОКОЛ

10.08.2017

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.03.2017 г., на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена със Заповед № РД-0138/27.02.2017 г. на Кмета на Община Смолян в състав:

Председател: инж. МАРИАНА ЦЕКОВА – зам. кмет на Община Смолян;

Членове:
1.ГЕОРГИ КИСЬОВ
–началник отдел „ОС“ и правоспособен юрист при общинска администрация Смолян;
2.МАЯ КОКАЛАРОВА – гл. експерт „УТОС” при общинска администрация Смолян;
3.ИВАН КАРАБЕТЕВ – мл. експерт „СГ” при общинска администрация Смолян;
4.ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА – гл. експерт „СГ” при общинска администрация Смолян.

ПРОТОКОЛ