ПРОТОКОЛ

28.07.2017

 П Р О Т О К О Л


Днес 28.07.2017 г. долуподписаните удостоверяваме, че Протокол от 27.07.2017 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ беше обявен в сградата на община Смолян , ОСЗ Смолян чрез залепване на таблата за обяви.


1. Нуран Халибрям Мюмюн – гл. експерт в ОСЗ Смолян


2. Боряна Кънчова Цочева – началник в ОСЗ Смолян


3. Иван Георгиев Карабетев – мл. Експерт в Община Смолян

ПРОТОКОЛ