СЪОБЩЕНИЕ

27.07.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел :„Изграждане на нови съоражения за защита от вредното въздействие на водите“– Изграждане на подпорна стена в регулационните граници на гр.Смолян, в близост до Римски мост.
Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ