> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1017

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1017

27.07.2017

До
ГЕОРГИ ТАКОВ
ХРИСТО ЗАХАРИЕВ ХРИСТОВ
БИСЕР СТЕФАНОВ КАЛЕМДЖИЕВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ ХХ-934.139 жил.застрояване и общ.обслужване и на част от УПИ ХIV озеленяване и гаражи в кв.169 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян, с образуване на нов УПИ ХХ-934.139, 934.140, 934.125 жил.застрояване, общ.обслужване и гаражи в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м./3 етажа/, озеленяване-40%, плътност 60%, кинт 1.2.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

 

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/
 

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1017