СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ006985/25.07.2017 г. от „Дудеви“ ООД: „Мандра за производство на млечни продукти в п.и.№69345.6.31 в местността Кочорите в землището на с.Стойките общ.Смолян“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

ИНФОРМАЦИЯ

СКИЦА