СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.2, ал.1, т.2 и чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ006984/25.07.2017 г. от „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД гр.Смолян: на „Сграда за производство на пелети в УПИ III-За дървопреработване и пелетна фабрика (ПИ 928.80, ПИ 928.81и ПИ 928.82), кв.200 по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян .
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

ИНФОРМАЦИЯ