> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

26.07.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №491 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.05.2017 год., протокол №25, се разрешава и одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км. 17+661 до км. 18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с №№: 2.333 / път III – 8683/ и 2.369 по картата на възстановената собственост на с. Могилица.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.59/21.07.2017 год., считано от 21.07.2017 год. до 21.08.2017 год. включително, заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до Общинска администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.

 
Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ПОРЕШЕНИЕ №491