СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект– река Широколъшка в землището на с.Широка лъка, с цел“ „Реконструкция на съоражения за защита на вредното въздействие“– реконструкция и възстановяване на съществуваща подпорна стена по границата на водния обект с имот №83274.501.2 в землището на с.Широка лъка.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ