> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 0533

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 0533

20.07.2017

До
ЮЛИЯ СЛАВОВА КАБАКОВА
АДЕЛИН ЧАВДАРОВ ПЕНЧЕВ
СЕВЗАЛИН ЧАВДАРОВ ПЕНЧЕВ
МИЛЕНА АСЕНОВА ПЕНЧЕВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от УПИ VІІІ-Озеленяване за ПИ с идентификатор 67653.914.212 в кв.65 по плана на гр.Смолян кв.Г.Смолян с образуване на нов УПИ – За жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10 м., озеленяване – 40%, плътност 60 %, кинт 1.2.
Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 0533