ОБЯВА

17.07.2017

 ОБЯВА

На основание чл. 14 ал. (7) от Закона за общинската собственост, чл.27 ал.(1) и ал.(2) , чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоq Решение № 532/29.06.2017 г. на Общински съвет – Смолян, Решение № 392 от 06.06.2013 г. изменено с Решение № 123/18.02.2016 година на Общински съвет Смолян.

Търговете ще се проведат на 02.08.2017 година в зала № 211 на ІІ-ри етаж на административна сграда на Община Смолян.

Едно физическо лице не може да представлява повече от един участник в процедурата.
В същия ден и час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите.
Липсата дори и на един документ е основание кандидата да не бъде допуснат за участие в търга.

Пълна информация за всеки обект, както и условията за търговете може да се получи в стая №233 на Община Смолян, тел. 0301/67-659
 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ