СЪОБЩЕНИЕ

17.07.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите ( обн. ДВ, бр. 67/1999г., изм. ДВ, бр. 65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Сивинска, с цел – водоснабдяване за аквакултури (обект: Рибарник – водоем, разположен в поземлен имот ПИ 67547.2.13 по КККР на с. Смилян), в землището на с. Смилян, община Смолян, област Смолян.

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр. Пловдив
Ул. „Янко Сакъзов“ № 35
Басейнова дирекция ИБР - Пловдив

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ