> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.07.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян обявява, че с Решение № 515 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 29.06.2017 год., протокол №26, се отменя приложението към Плановото задание за Общ устройствен план на гр.Смолян за забранителен режим на терени, предвидени за озеленяване, прието с предходно Решение №285/27.07.2009 год.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №515


 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява, че с Решение № 516 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 29.06.2017 год., протокол №26 се реши: Въведената забрана с Решение № 428/25.07.2013 година на Общински съвет Смолян е неотносима към започналите производства по изработване на частични подробни устройствени планове, които следва да бъдат завършени при спазване на пар. 124 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12
 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №516


 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 517 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 29.07.2017 год., протокол №26, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на селскостопанска сграда с помещение за едрогабаритна селскостопанска техника в част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. Стойките, със следните технически показатели на застрояване на имота – площ на имота 1700.1 кв.м., в която при спазване на съответните норми да се изградят селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имота, както и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. Стойките, съгласно изискванията на чл. 2 ал. 1 т. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им. Максимално допустима обособена площ за застрояване според Наредба № 19 чл. 7 и чл. 8: до 10% - 1700.1 кв.м., плътност на застрояване до 20% - 340.02 кв.м, кинт до 0.4 – 680.04 кв.м., озеленяване – 50 - 70% и етажност не повече от 2 етажа.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12
 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №517