> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.07.2017

 ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-034/12.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - план –схема за обект:“Външно електрозахранване на хотел за семеен туризъм в УПИ VIII-151,152 кв.27 по плана на с.Гела, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлеви имоти/ с идентификатори: 14605.501.150, 14605.501.158 и 14605.501.1014 по кадастралната карта на с.Гела, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-034


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-035/12.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за ПУП - план –схема за обект: “Външно електрозахранване кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Радост Богданова“, кв.210 по плана на гр.Смолян , община Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ/поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.917.337 и 67653.917.233 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-035


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-036/12.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ ХХ-934.139 жил.застрояване и общ.обслужване и на част от УПИ ХIV озеленяване и гаражи в кв.169 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян, с образуване на нов УПИ ХХ-934.139, 934.140, 934.125 жил.застрояване, общ.обслужване и гаражи в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м./3 етажа/, озеленяване-40%, плътност 60%, кинт 1.2.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-036


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-037/12.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация на УПИ ХVI -951 и улична регулация в кв.41 по плана на с.Момчиловци, тъй като е налице съгласие от всички собственици на поземлените имоти, предмет на самия план.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-037


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-038/12.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ VIII-148 с преотреждане на същия в VIII-759, кв.17 а по плана на гр.Смолян-ц.ч., в устройствена зона „Жс“ и височина на застрояването 15 м., озеленяване – 30%, плътност 50%, кинт 2. Преотреждане на УПИ IХ-197, КВ.17 а по плана на гр.Смолян-ц.ч.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-038


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян