> Начало > Обяви и съобщения > СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

13.07.2017

 Списък на одобрени и неодобрени кандидати
за заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“
по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

След проведено интервю за заемане на длъжностите „Психолог“ и „Рехабилитатор“ Комисията назначена с Заповед № ПП-02-66/13.06.2017 г. на Кмета на Община Смолян одобри следните кандидати:


За заемане на длъжността „Психолог“:

1. Тодорка Василева Манолевска


За заемане на длъжността „Рехабилитатор“
1. Добринка Андонова Карапиперова
Неодобрени кандидати няма.