ОБЯВА

13.07.2017

 ОБЯВА

На основание чл. 14  ал.  7 във връзка с ал. 2  от Закона за общинската собственост, чл. 87 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 499/30.05.2017 г. на Общински съвет Смолян

Оферти за участие в процедурата могат да се подават от всички заинтересовани лица в деловодството на община Смолян всеки работен ден от 9:00 часа – 17:00 часа до 27.07.2017 г., вкл.

Пълна информация за обекта, както и условията за конкурса може да се получи в стая №233 на Община Смолян и на тел. 0301/67-659.
 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС