ОБЯВА

10.07.2017

ОБЯВА

На основание чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл.27 ал. 1 и ал. 2 , чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 474/27.04.2017 г. на Общински съвет Смолян.

Търговете ще се проведат на 25.07.2017 година в зала № 211 на Община Смолян.


В същия ден и час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите.
Липсата дори и на един документ е основание кандидата да бъде декласиран от участие в търга.
Пълна информация за всеки обект, както и условията за търговете може да се получи в стая №233 на Община Смолян, тел. 0301/67-659 .
 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ