> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1606

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1606

05.07.2017

ДО
МАРИЯ АНАСТАСОВА СТОЕВА
РАНГЕЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ПИЧУРОВА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-039/05.06.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на ПИ с идентификатор 69345.11.104 с образуване на нови УПИ: УПИ II-11.104 за жилищно застрояване и III-11.104 за жилищно застрояване с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.88-местност“Барема“, землище на с.Стойките.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

 СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1606