> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1724

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1724

04.07.2017

 ДО
МАНОЛ ИЛИЕВ РАДКОВ
ЕКАТЕРИНА СТОЕВА ДИМОВА
СТОЙЧО ДАФОВ ПИЩАЛОВ
РУЖКА ДАФОВА ХУБЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КАИШЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА КЕХАЙОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ДЕНЧЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ПИЩАЛОВА
ВАСКА ПЕТРОВА МАРКОВА
КОСТАДИН ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ
СТЕФАНА ТОДОРОВА КАРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЧАЙЛЕВА
ВЕЛИЧКА МИЦОВА КАРОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
КАЛИНКА СТОЕВА БЕРОВА
АДЕЛИНА КИРИЛОВА КАЙКОВА
РУСКА ДАФОВА АНАСТАСОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ БОЧУКОВ
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА БАЛАБАНОВА
АНАСТАС ВАСИЛЕВ БАЛАБАНОВ
ШИНКА ТОДОРОВА ПЕЙКОВСКА
ЩЕРЯНА ТОДОРОВА КАРАБЕТЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПИЩАЛОВА
СТЕФАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
МАРИЯ АНАСТАСОВА ПИЩАЛОВА
СТАЙКО ВАСИЛЕВ ПИЩАЛОВ
МАРИЯ ПЕТРОВА ЯНЕВА
МАРИЯ СТОИЛОВА ТРИФОНОВА
АНАСТАС СТОИЛОВ ПИЩАЛОВ
СТОИЛ ИЛИЕВ ПИЩАЛОВ
МИЛКА ИЛИЕВА РАЙКОВА
ВЕЛИКА ЗГУРОВА ПИЩАЛОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА
СТОИЛ ВАСИЛЕВ ПАЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-050/04.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ – 138, като за поземлен имот с идентификатор 14605.501.138 се образуват три нови УПИ: ХХІІ – за жилищно строителство, ХХІІІ - за жилищно строителство и ХХІV - за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметрите на бъдещата застройка с предвиждане на улична регулация в кв.30 по плана на с. Гела.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1724