> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 038

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 038

04.07.2017

 ДО
ПЕТКО ВАСИЛЕВ МАРИНСКИ
ЗАХАРИ АТАНАСОВ ДЖИДЖОВ
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА
МАРИЯ ТОМОВА ЧУРТОВА
КИНА ИЛИЕВА ЧУРТОВА
МАРУСЯ ИВАНОВА ЧУРТОВА-ЯКЪБОВА`
ДОБРИНА ИВАНОВА ЧУРТОВА
МАРИЙКА КАЛИНОВА МИТЕВА
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПЕЕВСКИ
РАЙЧО КОСТАДИНОВ ПЕЕВСКИ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕЕВСКИ
ВЕРА СЛАВОВА КУЗМАНОВА
САВА НИКОЛОВ СИРАКОВ
РАЙЧО КОСТАДИНОВ МАРИНСКИ
ГЮРГЯ РАЙЧЕВА МИНЧЕВА
ФИЛИП РАЙЧЕВ МАРИНСКИ
МАРИЯ ДИМОВА СУРОВА
МИЛКА ДИМОВА СУРОВА
МИЛКА АНАСТАСОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЙОРДАНКА АНАСТАСОВА ВЪЛКОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА БАЛЕВА
МИЛКА ИЛИЕВА ДЖИДЖОВА –ИВАНОВА
МИЛКА АПОСТОЛОВА ПАПАЗОВА
ДОЧКА АПОСТОЛОВА ДЖИДЖОВА
ДОБРИНКА АНАСТАСОВА ДЖИДЖОВА
ИЛИЯ АНАСТАСОВ ДЖИДЖОВ
ДОБРИНКА СТЕФАНОВА КОМСАЛОВА
ШИНКА ТОДОРОВА СПАСОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-047/30.06.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 14605.9.153 в местност „Орничето“, 14605.9.208, 14605.9.228 в местност „Хармана“ в землище на с. Гела, 14605.503.339 и 14605.503.340 по плана на с. Гела с образуване на УПИ ІІ – 153, 208, 228, 339, 340 с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка и предвиждане на улична регулация в кв.64 по плана на с. Гела.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 038