> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 408-001-001

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 408-001-001

04.07.2017

 ДО
МАРУДА ТОДОРОВА ЧЕРНЕВА-
чрез ЛАЗАРИН СТЕФАНОВ ЧЕРНЕВ
ИВАНКА СТЕФАНОВА МАСУРСКА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАСУРСКИ
СТЕФАН ТОДОРОВ МАСУРСКИ
ГЕРГАНА СТОЕВА МАСУРСКА
ДОБРИНКА СТЕФАНОВА КИРИШЕВА
СТОЯНКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДОБРИКОВА
ЙОРДАНКА ВЪЛЧАНОВА ПЕЛТЕКОВА
ГАЛЯ ВЪЛЧАНОВА ИВАНОВА
КАЛИНА АТАНАСОВА РУЖИНОВА
МАРУДКА АТАНАСОВА ТРЕНДАФИЛОВА
РУЖА АТАНАСОВА ГРИБАЧЕВА
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ДЖИДЖОВА
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА КАЙМАКАНОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-048/30.06.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 14605.9.188 с образуване на нови УПИ : I – 9.188 къща за семеен отдих, II - 9.188 къща за семеен отдих и III - 9.188 параклис с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.83 /нов/ - местност „Бекиря”, землище на с. Гела.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 408-001-001