> Начало > Обяви и съобщения > Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю

04.07.2017

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю
за заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“
по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“


След запознаване и проверка на подадените заявления от кандидати за заемане на длъжностите „Психолог“ и „Рехабилитатор“ Комисията назначена със Заповед № ПП-02-66/13.06.2017 г. на Кмета на Община Смолян  допуска до интервю следните кандидати:

за длъжността „Рехабилитатор“:
1. Добринка Андонова Карапиперова

за длъжността „Психолог“:
1. Тодорка Василева Манолевска
Няма недопуснати кандидати


Допуснатите кандидат да се явят на интервю на 10.07.2017 г. от 12:00 часа в Община Смолян, бул. „България“ № 12, етаж 2, стая 246.