СЪОБЩЕНИЕ

03.07.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ006123/29.06.2017 г. от „ЕДЕЛ-Б“ЕООД гр.Смолян за „Изграждане на цех за производство на пелети в производствената зона на кв.Устово, в ПИ 67653.926.299 с адрес на имота ул.Димитър Македонски 8 гр.Смолян.“
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

ИНФОРМАЦИЯ

СКИЦА