> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-031/13.06.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - план за регулация и план за застрояване на УПИ V-161 за обществено обслужване с преотреждане на същия в УПИ V-738 за сграда със смесено предназначение и с присъединяване на част от УПИ III-за озеленяване и спорт в устройствена зона “Ц“ и височина на застрояването 21.5м., озеленяване – 20%, плътност 80 %, , кинт 3, и план за регулация и план за застрояване на УПИ VI-149 за обществено обслужване с преотреждане на същия в УПИ VI-615 за сграда със смесено предназначение и с присъединяване на част от УПИ III-за озеленяване и спорт в устройствена зона “Ц“, височина на застрояването 17 м., озеленяване – 20%, плътност 80 %, , кинт 3. Преотреждане на УПИ III-за озеленяване и спорт в УПИ III-за озеленяване и рекреационни пространства с предвиждане на улична регулация в кв.1 по плана на гр.Смолян кв.Смолян ц.ч.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-031


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-032/13.06.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация с присъединяване на част от УПИ IХ-озеленяване към УПИ ХVII-178, в кв.32 по плана на гр.Смолян кв.Г.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-032


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-033/13.06.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ I-656018 ваканционно селище в кв.85, м.“Караманджа“ в устройствена зона „Ок, См“ и височина на застрояването 10 м., озеленяване-50%, плътност 30%, кинт 1.2.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-033


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян