СЪОБЩЕНИЕ

29.06.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ006030/27.06.2017 г. от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД гр.Смолян за „Изграждане на „Водоеми“ в имоти ПИ67653.169.16, 67653.169.15 и 67653.169.6 в местността „Перелик в землището на гр.Смолян, обл.Смолян“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

ИНФОРМАЦИЯ

КАРТА №1

КАРТА №2