> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 894-001

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 894-001

27.06.2017

ДО

ВАСИЛКА СИВКОВА КАБРАНСКА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА
РУМЯНА МАРИНОВА СЛАВЧЕВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/04.05.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ ХХІV-121/ поземлен имот с идентификатор 68000.502.121/ в кв.2 по плана на с.Солища общ.Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 894-001