> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1865

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1865

27.06.2017

ДО
МАРИЯ БОЙЧЕВА ГЪЛЪБОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-031/25.05.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – 151, 152 за хотел за семеен туризъм с преотреждане на същия в УПИ VIII – 158 за хотел за семеен туризъм с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.27 по плана на с. Гела
Заповедта е изложена в приемната на отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТОС” при Община Смолян, Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:

/арх.М.Шамаранова/

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1865