> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.07.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:


„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП“


22.02.2018 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП


07.08.2017 г.

PDF Файл - Разяснение № 3 по условията на обществената поръчка


03.08.2017 г.

PDF Файл - Разяснение № 2 по условията на обществената поръчка


26.07.2017 г.

PDF Файл - Разяснение № 1 по условията на обществената поръчка

 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение за откриване на процедура


PDF Файл - Обявление за поръчка


PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - КНИГА №1 - Технически спецификации

EXCEL - Количествена сметка ZIP Архив - Инвестиционен проект

 

PDF Файл - КНИГА №2 - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - КНИГА №3 - Проект на договор


WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Предложение за изпълнение на поръчка

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация - данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, заетост и труд


PDF Файл - КНИГА №4 - Методика за комплексна оценка на офертите