> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 128 АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 128 АЛ.2 ОТ ЗУТ

19.05.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №372 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 14.03.2017 год., протокол №23, се разрешава и одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация в кв.95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово с изменение на уличната и дворищна регулация на УПИ I - За разширение на ЗККЕК “Комуна“, УПИ II - Озеленяване и IV - Озеленяване в кв.95а, УПИ I – ДАП, автобусен и таксиметров клон и УПИ III – Озеленяване в кв.94 по плана на гр. Смолян, кв.Устово с образуване на нов УПИ … - Резервен терен.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.32/21.04.2017 год., считано от 21.04.2017 год. до 21.05.2017 год. включително, заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – план за регулация до Общинска администрация Смолян - гр.Смолян бул.”България”№12.


Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ