> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

17.05.2017

 На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.45 (1) и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №465/27.04.2017г. на Общински съвет Смолян


Предложенията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на провеждането му, лично от кандидатите или упълномощени техни представители, в зала 211 на Община Смолян. В него могат да участват всички физически и юридически лица закупили тръжна документация и спазили процедурата по провеждането му.
Пълна информация за имота, както и условията за търга може да се получи в стая № 233 на Община Смолян и на тел. 0301/67-659

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ