> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.05.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 456 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.04.2017 год., протокол №24, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.34.15 в местност „Падалото”, землище на гр. Смолян, със следните параметри – устройствена зона Жм, , плътност на застрояване до 60%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.40%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №456


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 457 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.04.2017 год., протокол №24, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.406.7 в местност „Ангелско – Марин гроб”, землище Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.40%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №457


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 458 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.04.2017 год., протокол №24, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с №003023 в местност „Разсадьов чучур”, землище с. Соколовци, със следните устройствените параметри – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина до 7 метра, кинт до 0.8, озеленяване – мин.50%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №458


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 459 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.04.2017 год., протокол №24, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект на поземлен имот с №002922 в местност „Горно Кременово”, землище с. Левочево, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 55%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.40%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №459


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 460 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.04.2017 год., протокол №24, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване, кабелни линии ниско напрежение за присъединяване на къща за гости на „ХАОС – 7“ – ООД в имот 49014.501.1087 с. Момчиловци, Община Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори : 49014.501.958, 49014.10.93, 49014.10.107 и 49014.501.9533 по регистъра на засегнатите имоти на с. Момчиловци.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №460