СЪОБЩЕНИЕ

09.05.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект чрез изградени съоражения – река Широколъшка с цел: Производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Горски дол“.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ МВЕЦ ГРОСКИ ДОЛ