СЪОБЩЕНИЕ

03.05.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян вх.№УТ000611-001/28.04.2017 г. от Росен Бисеров Порязов: „Вътрешно преустройство на производствена сграда за цех за производство на екопродукти в УПИ ¬IV, кв. 91б, гр.Смолян“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

ИНФОРМАЦИЯ