> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура, с предмет:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

 


 20.10.2017 г.

PDF Файл - Протокол №2 от 20.10.2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - Решение за откриване на процедура

PDF ФайлОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - Директива 2014/24/ЕС / ЗОП


 PDF ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1Техническа спецификация

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.Количествена сметка по ОП 1

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.2.Количествена сметка по ОП 2

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.3.Количествена сметка по ОП 3

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.4. - Количествена сметка по ОП 4

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.5.Количествена сметка по ОП 5

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор за доставка на хранителни продукти
 

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертата


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - ЕЕДОП - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки