> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.04.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-023/03.04.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация на УПИ ІІ-367 и УПИ І-366 за /ПИ с идентификатори 83274.501.367 и 83274.501.374/ в кв.21 по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян, тъй като е на лице съгласие от всички собственици на поземлените имоти, предмет на самия план.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

ЗАПОВЕД №УТР-023