СЪОБЩЕНИЕ

18.04.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.04.2017 г., в Община Смолян се проведе първият етап от обявения на 02.03.2017г. със заповед на Кмета на Община Смолян №РД-0153/01.03.2017 г., конкурс за заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Радост” – гр.Смолян.

Конкурсната комисия, назначена на основание чл.93, ал.1 от КТ със заповед на Кмета на Община Смолян №№ЧР02-95/04.04.2017г., разгледа постъпилите документи на единствения кандидат и единодушно

Р Е Ш И:

Допуска до вторият етап от провеждането на конкурса – писмен тест, кандидата:
1. Севдалина Соколова Ясенова

Същият отговарят на посочените в обявлението изисквания.


Комисията насрочи вторият етап от провеждането на конкурса за 18.05.2017 г., от 14.00 часа, в зала № 211 на Община Смолян. Третият етап – интервю, ще бъде проведен в същият ден, в час определен от председателят на комисията. При успешно издържал вторият етап, на кандидата ще се съобщи часа и мястото на провеждането на интервюто.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА,
МОМЧИЛ НИКОЛОВ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ