ОБЯВА

13.04.2017

 О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 
Уведомяваме Ви, че „КАЛВЪРТ“ ЕООД гр.Рудозем, бул.”България“ № 9, ЕИК 203783127, представлявано от Еди Веселинов Русев
има инвестиционно намерение за „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“, в местността „Лучево“, в землището на с. Могилица и с. Буката, община Смолян, обл. Смолян.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Смолян бул.България 12 или в РИОСВ – Смолян ул.Дичо Петров 16.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ОВОС