СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл.4, ал.2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Заявление за инвестиционно намерение в Община Смолян вх.№ДЛ003503/10.04.2017 г. от „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД: „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд отток на участък от река Киселчовска (Полянска), в землището на с.Киселчово, общ.Смолян, обл.Смолян с код по ЕКАТТЕ 36974, с дължина 360 м.“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg
Документацията е налична в стая 419 на общинска администрация.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

КАРТА

ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИТУАЦИЯ