ОБЯВА

11.04.2017

 О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда –/Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г. им. и доп./

ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ОДЖАКОВА – КИСЬОВА

С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект:

„Къщи за гости в УПИ ІV - 502.400; 502.401; 502.436, УПИ VІ 502.401, УПИ V 502.401 - с.Гела, община Смолян, област Смолян”


Писмени становища могат да се представят на адрес:
Гр.София, ул.”Вискяр планина” № 8, ап.10

За контакти: Веселин Димитров – упълномощен представител на Възложителя, тел: 0884 833 610

БЛАНКА УИН

СКИЦА