> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

07.04.2017

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 371 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 14.03.2017 год., протокол №23, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.495.2 /по скица - проект/ в местност „Уройското”, землище на гр. Смолян, със следните параметри – устройствена зона Ти, височина на застрояване до 10 метра /не се отнася за мачта Н < 42 метра/, плътност на застрояване до 60%, кинт до 1.2, озеленяване – мин.40%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ № 371


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 372 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 14.03.2017 год., протокол №23, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация в кв.95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово с изменение на уличната и дворищна регулация на УПИ I - За разширение на ЗККЕК “Комуна“, УПИ II - Озеленяване и IV - Озеленяване в кв.95а, УПИ I – ДАП, автобусен и таксиметров клон и УПИ III – Озеленяване в кв.94 по плана на гр. Смолян, кв.Устово с образуване на нов УПИ … - Резервен терен.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ № 372


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 373 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 14.03.2017 год., протокол №23, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори : 14605.9.153 в местност „Орничето” землище на село Гела, 14605.9.208, 14605.9.228 в местност „Хармана“ землище на село Гела, 14605.503.339 и 14605.503.340 в по плана на село Гела с предвиждане на УПИ … - 153, 208, 228, 339, 340 за жилищно строителство със следните параметри – устройствена зона Жм височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 60%, кинт до 1.2, озеленяване – мин.40%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ № 373


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 374 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 14.03.2016 год., протокол №23, се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.8.66 в местност „Голямата река”, землището на с. Стойките, със следните параметри – устройствена зона Пч, височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 50%, кинт до 0.5, озеленяване – мин.20%.
Проектът и решението са изложени в приемна „Устройство на територията” Община Смолян – гр.Смолян бул.”България” №12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ № 374