> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕДИ На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ

ЗАПОВЕДИ На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ

20.03.2017

 


 ОБЩИНА – СМОЛЯН 
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-008

гр.Смолян 25.01.2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-008 от 13.01.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и Решение №13 от Протокол №2 от 11.01.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.3 по плана на с. Полковник Серафимово. Изменение на дворищната регулация между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – 451 и УПИ V – 452 с образуване на нов УПИ V - 451, 452 в кв.3 по плана на с. Полковник Серафимово, по зелено нанесеното на приложената към заповедта скица.

Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

ЗАПОВЕД №УТ-008


 ОБЩИНА – СМОЛЯН 
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ - 009

гр.Смолян 09.02.2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-006 от 13.01.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №1 от Протокол №4 от 01.02.2017 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ – Озеленяване и спорт, УПИ V -161 за обществено обслужване и УПИ VІ – 149 за обществено обслужване. УПИ V -161 за обществено обслужване и УПИ VІ – 149 за обществено обслужване са ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Изменението обхваща и УПИ І – За училище ЕСПУ „Иван Вазов“ в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част, по червено, синьо и кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица и плана за застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

ЗАПОВЕД №УТ-009


 ОБЩИНА – СМОЛЯН 
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”


З А П О В Е Д

№ УТ-010

гр.Смолян 13.03.2017 година


На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-027 от 21.04.2016 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ – /Предварителен договор за покупко – продажба на общински имот от 09.01.2017 год./ и Решение №3 от Протокол №15 от 18.05.2016 год. на Общинският експертен съвет по устройство на територията,

О Д О Б Р Я В А М :

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.219 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. Изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 2427 гаражи и офиси с присъединяване на поземлен имот с идентификатор 67653.917.147 и образуване на нов УПИ ІІІ – 2427 гаражи и офиси с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.219 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. Промяната обхваща УПИ IV – Терен за спорт и премахване на пешеходния подход, по червено, кафяво и синьо нанесеното на приложената към заповедта скица и плана за застрояване.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

ЗАПОВЕД №УТ-010


Николай Мелемов
Кмет на община Смолян