СЪОБЩЕНИЕ

17.03.2017

 В А Ж Н О ! ! !

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче. Стопаните на кучета са длъжни да:
• ги регистрират и пререгистрират в срок до 31.03.2017г., като заплащат годишна такса в Община Смолян, в размер на 20.00 лв. При извършването на регистрация се представя ветеринарномедицински паспорт на кучето.
От тази година, собствениците на ловни кучета също ще заплащат такса за притежаването им. Промяната е в сила след последните изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 19.02.2016г.
Съгласно новия текст, освобождават се от такса собствениците на:
• кучета на инвалиди;
• служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка;
• кучета, използвани за опитни цели;
• кучета, използвани от Българския червен кръст;
• кастрирани кучета;
• кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
• кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране;
За освободените от такса кучета се представят надлежните документи, като ежегодно се завеждат административно в регистър и съответно се пререгистрират.
Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в нерегистриран животновъден обект също подлежат на регистрация.
Вписването в общински регистър за домашни кучета се извършва в стая № 441, етаж 4, в сградата на Община Смолян.
Необходимо е собствениците на кучета да спазват разпоредбите на Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Смолян, съгласно която:
Всеки стопанин на куче е длъжен:
• да разхожда кучето си с нашийник и повод.
• да не оставя кучето си без надзор, като не допуска то да проява агресия на обществени места и не нарушава спокойствието на гражданите.
• да събира фекалиите му при разхождането му на публични места.
• при разхождане на куче, да носи в себе си съответните документи – ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса. Като същите при поискване се предоставят за проверка на длъжностните лица.
Забранява се:
• разхождането на кучета на територията на детски ясли и градини, училища, детски и спортни площадки, в дворовете на здравни заведения, заведения за социални грижи и на места, обозначени със забранителни табели;
• разхождането на кучета от малолетни лица;
• отглеждането на кучета в около блокови пространства, на открити тераси и балкони, и стълбищни площадки на сгради в режим на етажна собственост;
• насъскването на кучета едно срещу друго;

При констатиране на нарушения, извършителите се наказват с глоба до 1000 лв.

ОБЩИНА СМОЛЯН