> Начало > Обяви и съобщения > СЪОЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.03.2017

ДО
ЕМИЛ НИКОЛОВ МАНДЖУКОВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ МАНДЖУКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ПОПИВАНОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване и работен устройствен план на УПИ VІ-Музей и етнографски комплекс и УПИ VІІІ-гаражи с образуване на нови УПИ за етнографски комплекс и КОО и УПИ VІІІ-гаражи в кв.196 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 8.5м. озеленяване-20-40%, плътност 40-60%, кинт 1.5 и 6 броя паркоместа.
. Проектът е изложен в приемната на отдел ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект:
/арх.М.Шамаранова/


ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ