СЪОБЩЕНИЕ

13.03.2017

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води ,чрез изградени съоражения от повърхностен воден обект –река Конска, ляв и десен приток, в землището на с.Смилян и с.Пловдивци, община Смолян, с цел– обществено питейно битово водоснабдяване ( обект: Питейно–битово водоснабдяване на с.Смилян).

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО