ОБЯВА

09.03.2017

 О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


Уведомяваме Ви, че „КАЛВЪРТ“ ЕООД гр.Рудозем, бул.”България“ № 9, ЕИК 203783127, представлявано от Еди Веселинов Русев има инвестиционно намерение за „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“, в местността „Лучево“, в землището на с. Могилица и с. Буката, община Смолян, обл. Смолян.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Смолян или в РИОСВ – Смолян.

СХЕМА